Choď na obsah Choď na menu
 


Absolvenstká prax

21.6.2012

Absolventská prax

•         podpora vstupu absolventov škôl a mladých ľudí (do 25 rokov veku) do zamestnania

 

•         získanie pracovných skúseností a zručností v reálnom pracovnom prostredí 

 Čo je to absolventská prax

 Absolventská prax je získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupnu vzdelania absolventa školy.

Absolventská prax sa vykonáva v rozsahu 20 hodín týždenne. Začiatok pracovného času a jeho rozvrh určuje zamestnávateľ.

Po skončení absolventskej praxe vydá zamestnávateľ absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe.

Za absolventskú prax za podmienok ustanovených týmto zákonom je možné považovať aj získavanie alebo prehlbovanie odborných zručností alebo praktických skúseností uchádzačom o zamestnanie do 25 rokov veku, ktoré rozšíria jeho možnosti uplatnenia na trhu práce.

Spektrum prác počas absolventskej praxe je široké

Mať maturitné vysvedčenie - to bol možno ešte pred desiatimi rokmi celkom dobrý štart do sveta práce. Dnes sú však čerství absolventi stredných škôl jednou z rizikových skupín na trhu práce.

Maturita už znamená málo, čarovným slovíčkom pre získanie dobrej pracovnej pozície je prax.

Absolventi navyše nemôžu poberať dávky v nezamestnanosti. Preto majú tí, ktorí z rozličných dôvodov nepokračujú ďalej v štúdiu na vysokých školách, v podstate len jednu možnosť - získať čo najrýchlejšie prax.

V tom im môže pomôcť aj absolventská prax, ktorú zabezpečujú úrady práce. Tie zbierajú požiadavky zo strany zamestnávateľov, a potom na žiadané pozície hľadajú vhodných uchádzačov spomedzi absolventov evidovaných v databáze nezamestnaných. "Ak sa nám podarí nájsť vyhovujúce dvojice - zamestnávateľ - absolvent, uzatvárame najprv dohodu so zamestnávateľom, a potom aj s absolventom," hovorí vedúci oddelenia aktívnej politiky trhu práce Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave Stanislav Martini.

 Základnou požiadavkou pritom je, aby sa nezamestnaný absolvent na úrade práce podľa miesta bydliska zaevidoval a podal si prihlášku na vykonávanie absolventskej praxe u svojej sprostredkovateľky. Ak sa podarí uzavrieť zmluvu so zamestnávateľom,  mladý človek nastupuje do práce na dvadsať hodín týždenne a od úradu práce získa mesačne 1500 korún na výdavky spojené s praxou. Úrad práce za neho platí tiež úrazovú poistku. Jeho ďalšou povinnosťou je hlásiť sa svojej sprostredkovateľke na úrade podľa dohody - spravidla raz mesačne.

 Ak sa absolventovi bude v práci dariť, je možné, že mu zamestnávateľ ponúkne aj riadne pracovné miesto. "Na tom je vlastne absolventská prax založená," hovorí Stanislav Martini. "Počíta sa s tým, že zamestnávateľ si takto nového človeka oťuká si človeka a ak sa osvedčí, zamestná ho. Aj my sme už takto zamestnali na našom úrade jednu šikovnú absolventku."

 Záujem zamestnávateľov poskytovať absolventskú prax je podľa Martiniho pomerne veľký. "Situácia je však iná v Bratislave a napríklad na Liptove, kde je väčšia celková nezamestnanosť a menšia ponuka pracovných miest," vysvetľuje Stanislav Martini. "V Bratislave je väčšia rotácia, absolventi si miesto nájdu omnoho rýchlejšie."

Spektrum prác, ktoré môžu mladí ľudia vykonávať počas absolventskej praxe je široké. Napríklad v Bratislave ponúkajú miesta na Vojenskej správe, Polícii, Sociálnej poisťovni, na danových úradoch alebo v nadáciách.

Požiadať o zaradenie na absolventskú prax môže každý absolvent - stačí, ak je evidovaný na úrade práce najmenej 15 dní.

 

Ako žiadať o príspevok

 Nárok na príspevok na vykonávanie absolventskej praxe má

* občan mladší ako 25 rokov, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie,

* každý uchádzač o zamestnanie do 25 rokov veku bez ohľadu na to, či skončil sústavnú prípravu na povolanie a bez ohľadu na to či získal pravidelne platené zamestnanie.

Nárok na príspevok na vykonávanie absolventskej praxe si oprávnená osoba uplatnuje písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely poskytnutia príspevku na vykonávanie absolventskej praxe je najmenej štyri mesiace.

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe dostáva absolvent na úhradu svojich nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny poskytne absolventovi školy náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe, ak absolvent školy uzatvorí zmluvu o úrazovom poistení.

Počas vykonávania absolventskej praxe má absolvent školy nárok na voľno v rozsahu 10 pracovných dní.

Tento nárok vzniká najskôr po uplynutí 2 mesiacov vykonávania absolventskej praxe. Okrem poskytnutia voľna v rozsahu desiatich pracovných dní zamestnávateľ ospravedlní absolventovi školy neprítomnosť na vykonávaní absolventskej praxe z dôvodu jeho práceneschopnosti.

 Čo obsahuje dohoda medzi úradom práce a absolventom

 1)  záväzok úradu zabezpečiť absolventovi školy vykonávanie absolventskej praxe u dohodnutého zamestnávateľa,

2) záväzok absolventa školy vykonávať absolventskú prax u zamestnávateľa dohodnutého úradom,

3) začiatok a dĺžku vykonávania absolventskej praxe,  

4) druh vykonávaných pracovných činností počas vykonávania absolventskej praxe,  

5) záväzok absolventa školy uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej praxe,  

6) záväzok úradu uhrádzať absolventovi školy paušálny príspevok na vykonávanie absolventskej praxe do desiatich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok poskytuje.

 

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny môžu poskytovať rôzne príspevky, ktorými môžu stimulovať rast zamestnanosti vo svojom územnom obvode. Takýmito príspevkami sú príspevky na samostatnú zárobkovú činnosť, na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, na vykonávanie absolventskej praxe, na aktivačnú činnosť a na sťahovanie za prácou.  

 Problematiku poskytovania týchto príspevkov upravuje § 49 a nasl. zákona zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení (ďalej len „zákon“).

 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe

Absolventská prax je, podľa § 51 zákona, získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupnu vzdelania absolventa školy. Za absolventskú prax za podmienok ustanovených týmto zákonom je možné považovať aj získavanie alebo prehlbovanie odborných zručností alebo praktických skúseností uchádzačom o zamestnanie do 25 rokov veku, ktoré rozšíria ich možnosti uplatnenia na trhu práce.

Za absolventa školy sa na účely tohto ustanovenia okrem absolventa školy považuje každý uchádzač o zamestnanie do 25 rokov veku bez ohľadu na to, či skončil sústavnú prípravu na povolanie, a bez ohľadu na to, či získal pravidelne platené zamestnanie.

Absolventská prax sa vykonáva na základe uzatvorenej písomnej dohody o absolventskej praxi medzi absolventom školy vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke a úradom a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a zamestnávateľom.

Absolventská prax sa vykonáva v rozsahu 20 hodín týždenne. Začiatok pracovného času a jeho rozvrh určuje zamestnávateľ. Po skončení absolventskej praxe vydá zamestnávateľ absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe.

Počas vykonávania absolventskej praxe poskytuje úrad absolventovi školy paušálny príspevok vo výške 1 500 Sk mesačne na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe. Úrad poskytne absolventovi školy náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe, ak absolvent školy uzatvorí zmluvu o úrazovom poistení. 

Zamestnávateľovi, u ktorého absolvent školy vykonáva absolventskú prax, poskytuje úrad paušálny príspevok vo výške 1 000 Sk mesačne na úhradu jeho nevyhnutných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe jedným absolventom školy.

Počas vykonávania absolventskej praxe má absolvent školy nárok na voľno v rozsahu 10 pracovných dní. Tento nárok vzniká najskôr po uplynutí 2 mesiacov vykonávania absolventskej praxe.

Okrem poskytnutia tohto voľna zamestnávateľ ospravedlní absolventovi školy neprítomnosť na vykonávaní absolventskej praxe z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti alebo z dôvodu ošetrovania člena rodiny.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.