Choď na obsah Choď na menu
 


Skola podporujúca zdravie

21.6.2012

 

               Škola

        podporujúca

             zdravie

                                                    

Počiatok múdrosti je –

Získaj múdrosť a za celé 

Svoje imanie získaj

Rozumnosť.Vysoko si ju váž

 A ona Ťa vyvýši dopomôže

Ti ku cti ak ju privinieš

 

Šalamún „ kniha Príslovia

 

A Úvod

 

       Areál MŠ na ulici Sládkovičovej č.2 v Nesvadoch bol vybudovaný potrebám a požiadavkám detí a daný do prevádzky v roku 1986.Je to účelová jednopodlažná stavba, v ktorej je päť tried. Štyri triedy ( 3 s vyučovacím jazykom slovenským a 1 trieda v vyučovacím  jazykom maďarským sú v hlavnej budove. Všetky štyri triedy majú zvlášť šatne,umyvárky, edáleň,herňu a spálne. V budove sú priestranné chodby a dve výdajne jedál

V hospodárskej časti  budovy je umiestnená kuchyňa s príslušenstvom a práčovňa.

V miestnosti pre vedenie školy bola z regionálnych požiadaviek v roku 1999 zriadená trieda pre rómske deti – prípravný ročník s vyučovacím jazykom maďarským.

Areál je umiestnený na pokraji dediny, odľahlé od hlavnej aj vedľajších komunikácií.Priestranný školský dvor je v susedstve záhrad obyvateľov obývajúcich okolie MŠ. V regióne v ktorom žijeme je bohatstvo zelene veľmi dôležité, preto si zeleń stromy, kríky vyžadujú starostlivosť ktorú nám zabezpečuje obecný úrad v Nesvadoch. Budova MŠ by si tiež vyžadovala niektoré hlavne vonkajšie rekonštrukcie, úpravy, ale žiaľ finančné problémy, ktoré sa vyskytujú v oblasti školstva nám to zatiaľ neumožňujú. Interiér MŠ sa snažíme svojpomocne a za pomoci rodičov upravovať a opravovať, udržiavať v poriadku.

Ochrana životného prostredia nielen slovom ale a záväzkom, ale aj konkrétnymi činmi musí byť záujem každého z nás. Projektom ŠPZ chceme dosiahnuť rozvoj osobnosti, pestovanie zdravého sebavedomia, docieliť výrazné zmeny postojov   a hodnotovej orientácie budúcej generácie.

V enviromentálnej výchove treba treba rozvíjať osobnostnú duchovnú stránku človeka, aby bol schopný tvorivo a slobodne myslieť a konať v záujme záchrany života na Zemi avytvorenie harmonického spolužitie s prírodou a ľuďmi.

 

Členovia koordinačnej rady.

 

Koordinátor  - Gabriela Kovácsová

 

Riaditeľ školy –  Bc. Veronika Nagyová

 

Členovia koordinačnej skupiny učiteľka
                                                           1.Horváthova Milada   učiteľka

                                                           2. Pastoreková Iveta         učiteľka

                                                           3. Vrábelová Katarína       riad. ŠJ

                                                           4. Bránická Erika                  upratovačka

                                                           5. Nagyová Henrieta          rodič

                                                           6. Mgr.Barteková Andrea zdrav. Ses

Usilujeme sa o pozitívne zmeny v spôsobe života našej MŠ , lebo našim záujmom je vychovať generáciu, ktorej bude záležať na krásnej a zdravej prírode, životnom prostredí ;

A predovšetkým na láske medzi ľuďmi, na zdraví našich detí a vzájomnom porozumení.

Alarmujúci zdravotný stav detí i dospelej populácie obce by mal byť predmetom odložiť predsudky a byť ochotný si nechať poradiť a tiež si uvedomiť, že zdravie  nie je tým posledným  cieľom ľudského života, ale že je východiskom            pre plnohodnotný a spokojný život.

A preto projekt ŠPZ chce prispievať k tvorbe podmienok pre telesnú, duševnú a spoločenskú pohodu dieťaťa a k výchove ku zdravému životnému štýlu, ktoré charakterizujú návyky a vedomosti o zdravom prostredí, odolnosť voči stresom a zdraviu škodlivým vplyvom, ktoré môžu viesť k zneužitiu a závislostiam.

Takéto projekty dávajú predpoklad na výchovu dieťaťa z ktorého sa stáva človek chrániaci nielen svoje zdravie ale aj zdravie iných, uspokojuje jeho každodenné potreby, individuálne a špecifické   prejavy.

Projekt pomáha a uspokojuje nielen našu prácu ale aj rodičov a deti, kladne ovplyvňuje vzťahy a preto sme sa rozhodli v ňom naďalej pokračovať a realizovať vytýčené úlohy podľa najlepších možnosti.

 

 Ciele projektu a úlohy na jej realizácia

                              

1 Cieľ     . . . Uspokojovať arešpektovať každodenné potreby dieťaťa pre jeho telesnú, duševnú ú a spoločenskú pohodu, posilňovať povzbudzovať jeho sebadôveru.

 

2  Cieľ…   Prispievať k výchove detí k zdravému životnému štýlu, k bezpečnosti a ochrane zdravia

 

3 Cieľ …  Upriamiť pozornosť detí a rodičov na ochranu a tvorbu životného prostredia, k zmene postojov a hodnotovej orientácie vo vzťahu k životnému prostrediu

Cieľ 1.

 

Úloha  1.1.         Vo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ klásť dôraz na aktivitu dieťaťa , v ktorej dominujúca hra ako hlavná činnosť dieťaťa predškolského veku rozvíja všetky jeho schopnosti, uspokojuje jeho potreby, získava nové skúsenosti. Vytvárať estetické, podnetné a hygienicky nezávadné prostredie.

Uplatňovaním zážitkového učenia napomáhať aktivite detí prostredníctvom aktivizujúcich metód, využívaním didaktirckývh prostriedkov.

 

Indikátor 1.1.1.  Pripraviť  pre deti podnetovo bohaté a flexibilné kútiky, s maximálnou dostupnosťou hračiek, podnetov a učebných pomôcok, vo všetkých vekových skupinách.

 

Indikátor 1.1.2. Poskytnúť deťom dostatok príležitostí na zážitky z úspechu, posilňovať ich sebadôveru, ponechávať možnosť samostatného výberu hry.

 

Indikátor 1.1.3. Poskytnúť deťom možnosť učenia výlučne prežívaním a zhromažďovaním skúseností počas hry a denných činností prostredníctvom zážitkového učenia, praktickej skúsenosti a pobytov detí vonku.

 

Indikátor 1.1.4. arešpektovaním individuálneho pracovného tempa detí zabrániť chronickej uponáhlosti a tým strate motivácie a záujmu detí o činnosti.

 

Indikátor 1.1.5. Estetickými aktivitami vychovávať deti k stále väčšej tvorivosti so zaraďovaním citovej a hodnotovej reflexie.

 

Indikátor 1.1.6. Pri denných činnostiach rešpektovať individuálne záujmy detí, vypracovať rozvojové a stimulačné programy.

 

Úloha 1.2. Docieliť utváranie správnej citovej väzby v interakcii učiteľ- dieťa- prostredie, vytváranie láskyplného prostredia, dodržiavaním predpísaného počtu detí v triedach podľa vekových skupín , podľa možnosti.

 

Indikátor 1.2.1. Nadväzovať kontakty s rodičmi dieťaťa hneď pri zápise do MŠ, vhodnou osvetou zdôrazniť dodržiavania termínu zápisu v záujme dodržiavania zákona o predškolských zariadeniach – o počte prijatých detí.

 

Indikátor 1.2.2. Pri zápise do MŠ umožniť rodičom novoprijatých detí prehliadku MŠ a krátku návštevu a pobyt s dieťaťom v skupine najmladších prípadne známych detí.

 

Indikátor 1.2.3. pre každé dieťa, ktoré prichádza na zápis pripraviť malý darček

 

Indikátor 1.2.4. Po dohode s rodičmi a školskou jedálňou umožniť deťom     sociálne odkázaným aj rómskym poldenný pobyt v MŠ.

 

Indikátor 1.2.5. Vytvoriť priaznivú socio-emočnú klímu na základe vzťahov dôvery, empatie a spolupráce medzi všetkými ľuďmi v M Š.

Indikátor 1.2.6. Zmapovať požiadavky rodičov s cieľom uspokojiť a rešpektovať biologické , psychické potreby detí , zvláštne potreby detí , zvláštne potreby , individuálne a špecifické prejavy. Spoločne s rodičmi vyplňovať dotazník o dieťati.

 

Indikátor 1.2.7. Zamestnancov MŠ i deti viesť k výchove k tolerancii a harmonickým vzťahom vyznačujúcich sa akceptáciou, empatiou a partnerstvom, i k rôznym náboženským skupinám obyvateľstva.

 

Cieľ 2.

 

Úloha 2.1. Uplatňovať integratívny prístup pri koncipovaní obsahu zdravotnej a enviromentálnej výchovy.

 

Indikátor 2.1.1. Poznatky o zdravej výžive spájať s utváraním stravovacích návykov.

 

Indikátor 2.1.2. Kontrolu stresu spájať s pohybovými a poznávacími aktivitami v prírode a činnosťami, v ktorých dominujú zážitky pohody.

 

Indikátor 2.1.3. Rešpektovať potreby pohybu, starostlivosť o telesné a mentálne zdravie detí a správny psychosomatický rozvoj.

 

Indikátor 2.1.4. Aj naďalej pracovať s publikáciou „ Evička nám ochorela „ využívať ju na rozšírenie poznatkov o zdravej výžive, rôznych aspektoch bezpečnosti, o prevencii pred chorobami a úrazmi, o ľudskom tele.

 

Indikátor 2.1.5. Aplikovať do praxe jogové cvičenia, zdravotné cviky, dychové, relaxačné cviky formou kompenzačných cvičení.

 

Indikátor 2.1.6. Úzko spolupracovať s p. logopedičkou Dr. Pažitnou – klinickým logopédom, lekárom pre deti a mládež, s OPPP, s p. stomatologičkou Dr. Paličkovou.

 

Indikátor 2.1.7. Pravidelne dlhodobo prevádzať otužovanie detí, navštevovať telocvičňu TJ Slávia (pokúsiť sa o navštevovanie sauny) , s CVČ ( predplavecký výcvik).

 

Indikátor 2.1.8. Správne reagovať v situáciách ohrozujúcich osobnú integritu a zdravie.

 

Indikátor 2.1.9. Zabezpečovať realizáciu pitného režimu.

 

Úloha 2.2. Sebavzdelávaním učiteliek skvalitniť pedagogické pôsobenie, vhodnou osvetou, aktivitami prenášať získané poznatky na rodičov detí.

 

Indikátor 2.2.1. Využívať v praxi poznatky získané štúdiom časopisov : “ Dieťa nielen pre rodičov „ , „ Pedagogická revue „,“Predškolská výchova“, metod. Príručky „ Krok za krokom „ a dostupných publikácií od vydavateľstva Portál. Horeuvedené časopisy prepožičiavať rodičom detí.

 

Indikátor 2.2.2. Naďalej pracovať s publikáciou nadácie Fília – Sladkosti závislosťou.

 

Indikátor 2.2.3. V spolupráci s rodičmi zavádzať vitamínový program.

 

Indikátor 2.2.4. Zorganizovať stretnutie rodičov a p. učiteľky zo ZŠ pred zápisom do 1. ročníka.

 

Indikátor 2.2.5. Zdôrazňovať význam správnej výživy, umožniť konzultácie rodičov s vedúcou ŠJ.

 

Indikátor 2.2.6. Na centrálnej nástenke na chodbe školy zverejňovať aktuálne problémy týkajúce sa projektu ŠPZ.

 

Indikátor 2.2.7. Otvoriť školu rodičom a verejnosti, podporovať iniciatívne kroky rodičov s cieľom poznať prácu v zariadení a prehĺbiť poznatky o deťoch.

 

Indikátor 2.2.8. Dvojmesačne vydávať bulletin „Nezábudkin klebetníček pre rodičov, informovať v ňom o živote, práci a pripravovaných akciách v MŠ.

 

Cieľ 3.

 

Úloha 3.1. Utvárať elementárne základy enviromentálnej kultúry osobnosti prostredníctvom prebúdzania enviromentálneho cítenia a pozitívneho vzťahu k prírode.

 

Indikátor 3.1.1. Využívať každú príležitosť k zlepšeniu životného prostredia školy s vedomím, že kvalita životného prostredia podmieňuje kvalitu zdravia.

 

Indikátor 3.1.2. Organizovať jarné, jesenné brigády na úpravu areálu MŠ a školského dvora.

 

Indikátor 3.1.3. V spolupráci s rodičmi dopľňať skalku, umožniť deťom priame pozorovanie rýchlenia rastu zeleniny a kvetov.

 

Indikátor 3.1.4. Zorganizovať zber papiera, získaný finančný obnos využiť pre potrebu MŠ.

 

Indikátor 3.1.5. V spolupráci s rodičmi rozšíriť počet črepníkových kvetov v triedach, a tým skrášliť jednotlivé oddelenia.

 

Indikátor 3.1.6. Opadané lístie zhromažďovať v zriadenom kompostovníku, takto získaný kompost využívať pri presádzaní črepníkových rastlín v MŠ.

 

úloha 3.2. Získavať poznatky o prírode a starostlivosť o životné prostredie.

 

Indikátor 3.2.1. Využívať zbierku EKOHRY v denných hrách.

 

Indikátor 3.2.2. Zbierať prírodný materiál (kamienky, plody, semienka ) a uskladňovať ich na ďalšie využitie v MŠ.

 

Indikátor 3.2.3. Zúčastniť sa brigády v jabloňovom sade – spolupráca s Agrorent a.s. Nesvady.

 

Indikátor 3.2.4. Starať sa o vtáky v zime.

 

Indikátor 3.2.5. Spolupracovať s MO poľovníckeho zväzu ( beseda)

 

Indikátor 3.2.6. Zbierať a sušiť kvety a liečivé rastliny, lisovať ich a zhotovovať z nich  obrázky na dekoráciu MŠ.

 

Indikátor 3.2.7. Organizovať vychádzky k miestnemu bagrovisku, sledovať rastliny a vodné živočíchy v ňom.

 

Úloha 3.3. Zvýšiť úroveň čistiacich prác v priestoroch MŠ.

 

Indikátor 3.3.1. Pravidelným vetraním a utieraním prachu, odstránením záclon (závesov) zabezpečiť bezprašné prostredie a prívod dostatočného množstva čerstvého vzduchu.

 

Indikátor 3.3.2. Vo vykurovacom období používať keramické odparovače na radiátory, denne meniť ich obsah, dezinfikovať ich 2 x do mesiaca.

 

Indikátor 3.3.3. Starať sa o okrasné rastliny v priestoroch MŠ.

 

Indikátor 3.3.4. Zabezpečiť denné vysávanie tried, počas veľkého upratovania pomocou čistiacich strojov firmy ELIŠKA NZ.

 

Indikátor 3.3.5. V spolupráci s podnikateľskými subjektami a zo sponzorských príspevkov sa pokúsiť o zabezpečenie fontánky na zvlhčovanie vzduchu v triedach.  

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.