Choď na obsah Choď na menu
 


2.9.2012 - Bc. Dana Molnárová, Inkluzívne vzdelávanie v MŠ/1

21.6.2012

  

Posudzovanie vonkajších podmienok zariadenia 1

Priblíženie konkrétne vytvorených podmienok MŠ- Óvoda Sládkovičova 2, Nesvady, zdôvodnenie a význam vzhľadom na spracovávanú problematiku

  1. Celospoločenský inkluzívny trend

         Kategória analyzuje postavenie spoločnosti k riešeniu problematiky inklúzie, či je pripravená na praktizovanie princípov inkluzivity, či dokáže riešiť sociálnu adaptáciu detí s „odlišnosťou“ a či je dostatočne osvetovo podchytená.

„Inklúzia“ vo význame: nie selekcia má byť prvoradá, resp. všetky školy treba prebudovať tak, aby všetkým žiakom umožnili individuálne špecifické učenie,“ síce získava vo výchovnom a vzdelávacom dianí čoraz väčší priestor a dostáva sa čoraz viac do popredia, domnievam sa však, že v podmienkach nášho zariadenia je deklarácia pojmu v uvedenom zmysle veľkou neznámou. Dochádza k zámene pojmov inklúzia- integrácia a hoci každým rokom pribúdajú počty detí s PNO, postrádame pomoc spoločnosti pri implikácii inkluzívnych programov.

Inkluzívna pedagogika nie je ani osvetovo dostatočne podchytená.

Význam – výchova a vzdelávanie detí s „odlišnosťami“ nie je len problém odborný, ekonomický ale celospoločenský. Potreba presadiť vyšší princíp, teda akceptáciu  a nielen tolerovanie existencie detí s „odlišnosťami“ medzi nami by mala dominovať nad ekonomickým princípom zisku a rentability.

  1. Finančné zabezpečenie

Kategória analyzuje finančné zabezpečenie pozorovaného zariadenia vzhľadom k uvedenej problematike.

     Finančné prostriedky MŠ spravuje Obec Nesvady- zriaďovateľ. Postupuje podľa Zákona č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády SR č.668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy podľa počtu detí.

      Riaditeľka MŠ však nemá možnosť nahliadnuť do spravovania rozpočtu MŠ. V prípade potreby sa so svojimi požiadavkami obracia na obec, ona buď kladne alebo záporne reaguje na jej podnety.

MŠ finančne podporuje ZRaPŠ (občianske združenie, riadne registrované), sponzory a rodičia (2% daň). MŠ v spolupráci s RZ spoločne organizujú rôzne aktivity, zisk z nich sa investuje na kúpu UP, zariadenia, hračiek pre deti.

      Podľa vyjadrenia riaditeľky MŠ je vzhľadom na počet zapísaných detí úroveň financovania slabá. Zamestnávateľ odôvodňuje slabú úroveň financovania vysokými nákladmi na prevádzku a údržbu zariadenia (budova chátra, zariadenia sú zastaralé).

      Odmeny pre zamestnancov sa udeľujú len v prípade, keď si zariadenie dokáže ušetriť na nákladoch za elektrinu a plyn, resp. za zastupovanie neprítomných zamestnancov. Ani za aktivity vykonávané nad rámec pracovnej náplne, ani za smennosť nedostávajú zamestnanci žiadne príplatky. Možnosť finančnej motivácie zamestnancov z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov riaditeľka MŠ je veľmi obmedzená.

  1. Materiálne zabezpečenie

      Kategória analyzuje úroveň materiálneho zabezpečenia a pripravenosti zariadenia na inkluzívny proces. 

      Štvrťročne poskytuje obec finančné prostriedky na nákup UP pre deti- predškolákov, podľa potreby na nutné údržbárske práce a opravy. Z časti financovala nákup drevených  preliezačiek a šmýkačky na školský dvor, zabezpečila maľovku  tried, nákup koberca a závesov. Triedy sú útulné, vďaka kreativite učiteliek esteticky a účelne zariadené. Deti majú voľný prístup k jednotlivým centrám, k výtvarnému, pracovnému materiálu. Triedy sú  zariadené a nábytok usporiadaný tak, aby deti mali možnosť voľného pohybu v priestore, dostatok priestoru na cvičenie. Sklad UP sa postupne, podľa možností dopĺňa. Učiteľky si aj svojpomocne zhotovujú UP.

       MŠ disponuje vlastným PC, skenerom, tlačiarňou- veľkou, malou, TV prijímačom vo všetkých 4 triedach, CD prehrávačom (nie vo všetkých triedach), fotoaparátom. Prednedávnom obdržala z MŠ SR PC- 2ks, TV prijímač s plochou obrazovkou- 1 ks, multifunkčné zariadenie- 1ks, fotoaparát, MP3 prehrávače a hry pre deti.

       Školský dvor je bohato osadený zeleňou, poskytuje vynikajúce podmienky pre hru, pohyb a šport, pre rekreačné aktivity. Železné preliezačky, šmýkačky a hojdačky- váhovky sú postupne vyraďované, nahrádzané drevenými- podľa požiadaviek EÚ.

        Knižnica je dosť zastaralá. Nákup nových titulov do knižnice sa zabezpečuje za finančnej podpory RZ, resp. zo sponzorských príspevkov  získaných predajom kníh pre deti. Žiadalo by sa doplnenie odborne zameraných publikácií.

        Špeciálnymi pomôckami MŠ nedisponuje, nie je zabezpečený ani bezbariérový prístup ako podmienka integračného procesu v bežnom type MŠ.

  1. Odborné vzdelanie

       Kategória analyzuje úroveň profesionality pedagógov, ich odbornú pripravenosť na prácu s deťmi s „odlišnosťou“. Plnohodnotný inkluzívny edukačný trend totiž zastihol väčšinu našich pedagógov nepripravených z osobnostného i vedomostného hľadiska. Je informovanosť pedagógov dostatočná?

Význam- inkluzívny pedagóg vystupuje v úlohe „všeobecného edukátora“ intaktných aj „odlišných“ detí. Mal by disponovať celoplošnými kompetenciami.

      V MŠ nepracuje špeciálny pedagóg. Terénna odborná starostlivosť bola zabezpečená výjazdom logopéda na zariadenie- dvakrát do týždňa.

Pani učiteľku, ktorá v súčasnosti študuje na PdF TU v Trnave odbor PIP však obec podporuje v štúdiu poskytovaním jedného dňa voľna pred skúškou a ostatnými výhodami vyplývajúcimi zo Zákonníka práce. Učiteľka je zmluvne viazaná na vykonávanie práce v rozsahu ukončeného vzdelania na tri roky po úspešnom dokončení štúdia. Po skončení štúdia na VŠ bude naša komunita aspoň čiastočne pripravená na prácu s deťmi s „odlišnosťami“.

       Spolupráca s OPPP v Komárne bola v predchádzajúcich rokoch aktívnejšia, účelnejšia, v súčasnosti je dobrá. Jej pôsobenie sa obmedzilo na vyšetrenia školskej zrelosti detí pred vstupom do ZŠ. V minulosti opakovane prevádzali na našom zariadení dánsky test školskej zrelosti so všetkými predškolákmi, na pozvanie uskutočňovali prednášky pre rodičov pred zápisom do školy a pod. Z ich strany absentuje ponuka včasnej a celoplošnej špeciálnopedagogickej diagnostiky, zo strany vedenia našej MŠ zasa snaha o nadviazanie užšej spolupráce.

       Práve pracovníci OPPP v  KN upozornili pred časom riaditeľstvá MŠ na potrebu riešenia rómskej otázky a problematiky zaškolenosti rómskych detí v našej obci a v blízkom okolí, kde sa neustále zvyšuje populácia rómov  bez zaškolenia.

       Vo vzdelávaní pedagógov pre predškolskú oblasť by bolo treba  vo zvýšenej miere zabezpečiť získavanie relevalentných odborných poznatkov v oblasti inkluzívneho vzdelávania aj v prípade ostatných učiteliek.

  1. Legislatívne zabezpečenie

      Kategória analyzuje riešenie problému dieťaťa s „odlišnosťou“ z hľadiska legislatívneho zabezpečenia.

      Edukáciu dieťaťa s PNO v bežnej materskej škole podrobnejšie rieši Školský zákon a ISCED 0 a je  ponímaná hlavne v možnosti edukácie týchto detí formou integrácie. Systém bežných škôl nie je ešte štruktúrne ani obsahovo dostatočne otvorený pre inkluzívne vzdelávanie.  

       Problematiku zabezpečenia špeciálneho pedagóga, resp. logopéda zákon rieši odporúčaním, tzn. že ho pre zariadenia odporúča zabezpečiť. Zamestnávatelia sa voči tomuto pojmu ohrádzajú, vysvetľujú si ho tak, že odporúčanie nie je povinnosť a neochotu prijímať špeciálnych pedagógov na zariadenie odôvodňujú nedostatkom finančných prostriedkov na ich mzdy. Legislatíva je preto netransparentná v porovnaní s požiadavkami praxe.

Aj problém zaškolenosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia je v štádiu stagnácie z dôvodu, že povinná školská dochádzka do MŠ nie je zákonom stanovená. Štát obciam poskytuje len čiastočné dotácie na zaškolenie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v podmienkach MŠ. Je preto na obciach zabezpečiť ostatnú časť financovania prevádzky zariadení pre tieto deti. Odvolávajú sa preto na nedostatok finančných prostriedkov a v našich podmienkach riešila obec túto situáciu zahájením prevádzky prípravného ročníka pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na pôde ZŠ s VJS. Na prevádzkovanie prípravného ročníka štát poskytuje maximálnu dotáciu.

Podpora  inovačných metód legislatívou v prospech každého dieťaťa je tak bezúčelová. V regióne absentuje napríklad existencia mobilných služieb.

  1. Možnosti neformálneho vzdelávania pre dieťa s postihnutím

Kategória analyzuje možnosti neformálneho vzdelávania. Význam- dieťa s „odlišnosťou“ vystupuje ako rovnocenný partner s právom spoluúčasti na rozhodovaní skupiny.

Neformálne vzdelávanie prostredníctvom krúžkovej činnosti a iných, MŠ organizovaných aktivít pre deti s „odlišnosťou“ je na MŠ zabezpečované v rámci plánovaných aktivít MŠ pre intaktné deti- návšteva knižnice, detského ihriska, výchovných koncertov, oslavy MDD- noc v MŠ, tekvicové hody, gulášová párty, Veľká noc- regionálna výchova a pod.