Choď na obsah Choď na menu
 


Učiteľky materskej školy

21.6.2012

 

Riaditeľka materskej školy: Mgr. Milada Horváthová

 

email: miladahorváthová@gmail.com

Pracuje v triede "Včielky" s vyučovacím jazykom slovenským.  Vyštudovala II.stupeň vysokej školy  na Univerzite Komenského v Bratislave na katedre predškolská a elementárna pedagogika - učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo  a učiteľstvo primárneho vzdelávania, SK, téma  bakalárskej práce "Aplikácia ilustrácie vo výtvarnej edukácii v materskej škole", .téma diplomovej práce "Fonologické uvedomova..."

 Pani učiteľka pracuje v materskej škole od roku 1996, absolvovala školenie  IKT "Digitálny Štúrovci", a výukového programu "Baltík", prihlásila sa na štúdium v rámci Národného programu vzdelávania pedagógov materských škôl , absolvovala vzdelávanie v rámci daľšieho vzdelávania učiteľov Medzinárodná tvorba projektov cez internet e Tweening, už niekoľko rokov študuje súkromne anglický jazyk, je členom OMEP. Medzi jej záujmy  patrí predovšetkým cudzie jazyky,  ručné práce, čítanie kníh a starostlivosť o kvety,   rada by sa naučila hrať na husle. 

 

Zástupkyňa riaditeľky: Gabriela Nagyová

email: nagygabi66@gmail.com

Pracuje v triede "Vážky" s vyučovacím jazykom maďarským, s kolegyňou v triede sa ročne strieda vo funkcii pedagóga povereného zastupovaním riaditeľky. Strednú pedagogickú školu ukončila v Hurbanove. V materskej škole pracuje od roku 1990 ,vypracovala projekt "Klikáčik - oboznamovanie detí s počítačom.", absolvovala školenie  IKT "Digitálny Štúrovci", výukového programu "Baltík",je členkou Združenia maďarských pedagógov. Zúčastnila sa vzdelávaní v oblasti uplatňovania  vizuomotoriky a rozvíjania vizuálnej gramotnosti detí predškolského veku v Maďarsku. Pripravuje s deťmi práce, ktoré posiela do výtvarných súťaží. Nedávno úspešne ukončila 1.atestačnú prácu. Už niekoľko rokov študuje súkromne anglický jazyk. K záujmu p. učiteľky patrí vzdelávanie sa v cudzích jazykoch, konkrétne v anglickom, zúčastnila sa aj pobytu v Anglicku pre zdokonalenie sa v jazyku. Rada tvorí detské divadelné scénky. Medzi jej záľuby patrí spracovania ovčej vlny až po finálnu verziu, z ktorej zhotovuje krásne odevy.

 

Učiteľka: Alžbeta Tóthová

email: betkatothova@gmail.com

Pracuje v materskej  škole od roku 1987, pedagogiku vyštudovala na Strednej pedagogickej škole v Modre. Pani učiteľka pracuje v triede "Lienky" s vyučovacím jazykom slovenským, ovláda aj maďarský jazyk. V materskej škole sa stará o regionálnu výchovu detí, pravidelne pripravuje pre deti aktivity, ktoré sú spojené s tradíciou našej obce alebo regiónu, prispôsobuje ich ročným obdobiam, vypracovala projekt "Moja dedina", seminárne práce na témy Sociálny konštruktivizmus,  Rozvíjanie kompetencií detí predškolského veku , absolvovala školenie  IKT "Digitálny Štúrovci",  . V materskej škole prezentuje tradície nášho regiónu stálym kútikom tradícií. Je povereným zdravotníkom materskej školy a vedením zápisníc z pracovných a pedagogických porád. K jej záľubám patrí čítanie kníh, estetické výzdoby triedy, vyšívanie.

 

Učiteľka: Iveta Pastoreková

email: iveta.pastorek@gmail.com

Pracuje v triede "Motýliky" s vyučovacím jazykom slovenským, ovláda aj maďarský jazyk. Pedagogické vzdelanie získala na Strednej pedagogickej škole v Leviciach. V Materskej škole pracuje od roku 1997, vypracovala projekt krúžkovej činnosti  "Šikovné ručičky", seminárne práce na témy Sociálny konštruktivizmus,  Rozvíjanie kompetencií detí predškolského veku, je členkou OMEP, absolvovala školenie  IKT "Digitálny Štúrovci",  študuje anglický jazyk.  P. učiteľka má zásluhy pri získavaní sponzorov na obnovu rekreačného zariadenia školského detského ihriska a kancelárskej techniky pre MŠ ako aj estetickej výzdoby materskej školy. Medzi jej záľuby patria výtvarné a pracovné činnosti, ako napríklad quilling.

 

Učiteľka: Gabriela Kovácsová

email: kovacsova.gabi@gmail.com

Pani učiteľka pracuje v triede "Motýliky" s vyučovacím jazykom slovenským, ovláda aj maďarský jazyk, vyštudovala Strednú pedagogickú školu v Hurbanove. V materskej škole pracuje od roku  1998, je členkou OMEP. Vypracovala projekt krúžkovej činnosti - "Malý kuchár", seminárne práce na témy Sociálny konštruktivizmus,  Rozvíjanie kompetencií detí predškolského veku, absolvovala školenie  IKT "Digitálny Štúrovci", Je koordinátorkou projektu "Škola podporujúca zdravie", študuj anglický jazyk, V materskej škole je povereným bezpečnostným technikom. P. učiteľka má zásluhy v estetickej výzdobe materskej školy. Medzi jej záľuby patria predovšetkým výtvarné vyjadrenia v rôznych oblastiach, vo voľnej chvíli sa zaoberá umeleckým vyrezávaním ovocia a zeleniny a zúčastňuje sa aj na súťažiach a výstavách v tejto kategórii. Ďalším koníčkom je pečenie a ozdobovanie kreatívnej torty na rôzne príležitosti. P.učiteľka má svoju webovú stránku, www.carvingdecor.szm.com kde sa môžete pokochať na jej prekrásnych projektoch.

 

Učiteľka: Anita Becseová

email: becse.anita@gmail.com

 Pracuje v triede "Vážky" s vyučovacím jazykom maďarským, s kolegyňou v triede sa ročne strieda vo funkcii pedagóga povereného zastupovaním riaditeľky. Strednú pedagogickú školu vyštudovala v Lučenci. V materskej škole pracuje od roku 2002. P. učiteľka vypracovala projekt krúžkovej činnosti - "Hopkáčik," absolvovala školenie  IKT "Digitálny Štúrovci". Medzi jej záľuby patrí prednes prózy a poézie, zúčastnila sa na viacerých recitačných súťažiach, kde sa vždy umiestnila na popredných miestach. K jej záľubám patrí aj moderátorstvo. Svoj talent preukazuje na rôznych obecných podujatiach ako konferencierka alebo moderátorka rôznych programov a podujatí.

 

Učiteľka: Dominika Gálová

email: domini0@centrum.sk

Pracuje v triede "Púpavie ky s vyučovacím jazykom slovenským. Vyštudovala Strednú Pedagogicku a sociálnu akadémiu v Leviciach. 

 

Učiteľka: Mgr. Brigita Branická

email: brigitbranicka@gmail.com

Je najmladšou členkou kolektívu, pracuje v triede "Včielky"  s vyučovacím jazykom slovenským, ovláda aj maďarský jazyk. V materskej škole robí od roku 2014. Vyštudovala II.stupeň vysokej školy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na katedre pedagogiky, odbor Predškolská a elementárna pedagogika, téma bakalárskej práce "Didaktické aktivity zamerané na rozvoj geometrických predstáv v predškolskom veku" a téma diplomovej práce: Konštrukcie v geometrii na 1.stupni ZŠ. Je členkou OMEP. Zaoberá sa aktualizáciou webovej stránky MŠ.  Medzi jej záľuby patrí hra na klavíri, gitare, flaute a spev. Vo voľnom čase rada číta knižky a cestuje.

b20c3a9489a57bab10e36d34f097945f.jpg